Ephraim Medical Clinic

525 N. Main St

Ephraim, UT 84627
801-532-1586
GET DIRECTIONS

Mailing Address:

525 N. Main
Ephraim, UT 84627